Değerli Ziyaretçilerimiz,

KVKK uyarınca “Güldibi Mah. Gündoğdu Cad. No.28 Sapanca/SAKARYA " adresinde mukim şirketlerimiz FUSKA SU (KOÇBEY SU VE MEŞRUBAT PAZARLAMA SAN.TİC.A.Ş.) Sorumlusudur.

KOÇBEY SU VE MEŞRUBAT PAZARLAMA SAN.TİC.A.Ş. ("FUSKA SU olarak; kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliği en önemli önceliklerimiz arasındadır. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun ("6698 sayılı Kanun") 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları siz değerli müşterilerimizin ve web-sitemizi kullanan 3. Kişilerin / Ziyaretçilerin dikkatine sunarız.

Amacımız veri sorumlusu kimliği, kişisel verilerin toplanma şekilleri, işlenme amaç ve usulleri, verilerin toplanmasının hukuksal nedenleri, kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği ve veri sahiplerinin hakları konusunda en açık biçimde sizleri bilgilendirmektir.

Bu aydınlatma bildirimi FUSKA SU’ya iş başvurusunda bulunanlar, FUSKA SU ürünleri hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler, ürün ve hizmetler ile ilgili talep, öneri, şikâyet bildirimlerinde bulunmak amacıyla web sitesini ve FUSKA SU’yu arayan gerçek kişiler, müşteri ve müşteri adayı, tedarikçiler, çalışan adayı, eski çalışanlar, alt işveren ve alt işveren çalışanları veya kurumsal müşteri temsilcileri açısından geçerlidir.

1. Kişisel verileri toplamamızın yasal dayanağı nedir?

Kişilerin, özel hayatının gizliliğini sağlayabilmek için üçüncü kişilerin eline geçmesinde sakınca bulunan verilerinin hukuken korunması için, 07.04.2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu yürürlüğe girmiştir. Şirketimiz bu kanuna tabi olup, yürütülen tüm iş süreçlerinde işlenen tüm veriler bu kapsamda değerlendirilerek kişisel veri olarak kabul edilmekte ve yasa gereği koruma altına alınmaktadır. Şirketimiz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve kanuna bağlı ikincil düzenlemelere uygun biçimde, özel hayatın gizliliği ve temel hak ve hürriyetlere saygı ilkesi çerçevesinde toplanan kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişiminin önlenmesi ve muhafazasının sağlanması amacıyla gerekli tüm teknik ve idari tedbirlerin alınması konusunda azami özen göstermektedir.

Toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun;

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi (m.5/2.a)
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması(m.5/2.c)
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması(m.5/2.ç)
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması(m. 5/2.d)
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması(m. 5/2.f) şartları dâhilinde Şirket’e ait internet sitelerinde yer alan iletişim, üyelik ve benzeri çevrimiçi formlar (söz konusu formlar için gerekli olan bilgilerin yanı sıra kendi rızanız ile eklediğiniz geri bildirim ve benzeri içeriklere haiz bilgileriniz), çağrı merkezlerimiz aracılığı ile paylaştığınız bilgileriniz, Şirket tarafından yetkilendirilmiş veri işleyen gerçek veya tüzel kişiler tarafından, e‐posta, telefon, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, kâğıt ortamında tutulan formlar ve tutanaklar gibi vasıtalar ile otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, sözlü, yazılı ya da elektronik olarak uygun şekilde işlenebilecektir.

2. Kişisel Verileri Hangi Amaçla İşliyor ve Kullanıyoruz?

FUSKA SU, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde kişisel bilgilerinizi kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, sınıflandırabilecek ve KVK Kanunu’nun 5/2.a, 5/2.c, 5/2.ç, 5/2.d, 5/2.f ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde aşağıda belirtilen amaçlar ile işleyebilecektir; FUSKA SU’ya web sitesini kullanan/erişen ziyaretçiler/kullanıcıların bu kullanım/erişim sırasında paylaşacakları ve tarafımızca işlenebilecek veriler;

 • Bayilik Başvur Formu (Ad-Soyad, Telefon, Email, Lokasyon, Mesaj)
 • İletişim Formu (Ad-Soyad, Telefon, Email, Lokasyon, Mesaj)
 • Newsletter Üyelik (Email)
 • İş Başvuru Formu (Ad-Soyad, Telefon, Email, Mesaj, CV Dokümanı) Kişisel verilerinizin işlenme ve kullanılma amaçları şu şekildedir;
 • Ticari ilişkileri yürütmek, ticari ve iş stratejilerini belirlemek ve uygulamak,
 • İşlem yapanın/yaptıranın kimlik bilgilerini teyit etmek,
 • İletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek, veri sahipleri ile iletişim kurulabilmek,
 • Sözleşmelerden, mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddeleri kapsamında akdettiğimiz ilgili tüm sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek,
 • Elektronik (internet/mobil vs.) veya kâğıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,
 • Ürün/hizmet teklifi sunabilmek, ürün satışı, pazarlama ve bilgilendirme faaliyetlerini kurgulamak ve gerçekleştirmek, her türlü bilgilendirme, reklam‐tanıtım, promosyon, satış ve pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmek, siparişlerin hazırlanması, teslimi ve gerekli süreçlerin yürütülebilmek, açık rıza bulunması halinde müşteri profillerine yönelik özel reklam, kampanya ve diğer promosyon satış ve pazarlama faaliyetlerini gerçekleştirmek, elde edilen veriler doğrultusunda müşteri "sınıflandırma" çalışmalarını yapmak, anket uygulamaları, veri ve istatistiksel ve risk analizleri yapabilmek, iç denetim, raporlama, pazar araştırması ve profilleme çalışmalarının yürütmek, bülten ve davetiye göndermek,
 • Ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikâyet ve önerilerini değerlendirebilmek, hizmet kalitesini arttırmak,
 • İş başvurularının değerlendirilmesi ve bu kapsamda insan kaynakları süreçlerinin ve istihdam politikalarının yönetebilmek,
 • FUSKA SU’ya ait iş yerlerinin ve fabrikaların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak,
 • KVKK'dan doğan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek ve şirket tarafından icra edilen faaliyetlerin ilgili mevzuata ve Şirket politikalarına uygun şekilde yürütülebilmek,
 • İnternet sitemizde kullanıcılarımıza daha iyi hizmet sunabilmek ve hizmetlerimizi iyileştirebilmek,

3. Kişisel Verileriniz 3. Kişilere Aktarılıyor mu?

Kişisel verilerinizin üçüncü kişiler ile paylaşımı, kişisel veri sahiplerinin açık rızası çerçevesinde gerçekleşmekte ve kural olarak kişisel veri sahiplerinin onayı olmaksızın kişisel verileri üçüncü kişilere aktarılmamaktadır. Kişisel verileriniz, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile FUSKA SU ve/veya bağlı kuruluşlarını, iştiraklerini, ortak teşebbüslerini ve bunların tüm şube ile ofislerinin faaliyetlerini yürütebilmek için işbirliği yaptığımız program ortağı kurum, kuruluşlarla, ve sizlere daha iyi hizmet sunabilmek ve müşteri memnuniyetini sağlayabilmek için çeşitli pazarlama faaliyetleri kapsamında çalışmakta olduğumuz şirketlerle ve yurtiçi/yurtdışı diğer üçüncü kişiler ve ilgili iş ortaklarımızla açık rızanız doğrultusunda veya mevzuat hükümleri doğrultusunda paylaşılabilmektedir.

Toplanan kişisel verileriniz, KVKK’nın 8 ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri kişisel verilerin aktarılmasının şartlarına uyumlu olarak;

 • İcra edilen faaliyetlerimizin ilgili mevzuata ve politikalarımıza uygun şekilde yürütülebilmesi,
 • İnternet sitemizde kullanıcılarımıza daha iyi hizmet sunabilmesi ve hizmetlerimizin iyileştirebilmesi,
 • Ürün/hizmet teklifi, her türlü bilgilendirme, reklam‐tanıtım, promosyon, satış ve pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi,
 • Müşterilerimizin ilgi alanlarına ve tercihlerine yönelik tarafımızca veya topluluk şirketlerimiz tarafından geliştirme çalışmaları yapılabilmesi,
 • İş birimlerimiz tarafından siparişlerinizin hazırlanması, teslimi ve gerekli süreçlerin yürütülebilmesi,
 • FUSKA SU ile iş ilişkisi kurmuş veya iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini,
 • Ürün,hizmet ya da ticari faaliyete bağlı olarak sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması;
 • Ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçları ile iş ortaklarımıza, iştirak Şirketlerimize, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına aktarılabilecektir.

4. Kişisel verilerin toplanmasında hangi yöntemleri kullanıyoruz?

FUSKA SU ile veri sahibi arasındaki ilişkinin türüne ve niteliğine, kullanılan iletişim kanallarına ve bahsi geçen amaç bilgisine bağlı olarak çeşitlenmekte ve farklılaşabilmektedir. FUSKA SU tarafından veri sorumlusu sıfatı ile, KVKK ve ilgili diğer mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde; internet sitesi, mobil uygulamalar, santral, çağrı merkezi, güvenlik/danışma ofisleri kapsamındaki ticari alanlar, sosyal medya mecraları, doğrudan veya yetkilendirilmiş iletişim kanalları ve fiziki kanallar gibi farklı kanallarda icra edilen hizmet süreçlerindeki yöntemlerle; bu kanalları kullanarak sizlere kaliteli hizmetlerimizi sunmak ve bu çerçevede iş ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek noktasında uygulama imkanı bulan ilgili mevzuat, sözleşme, talep, ticari teamül ve dürüstlük kurallarına dayalı olarak ortaya çıkan ve icra edilen hukuki sebepler çerçevesin de açık rızaya bağlı sözlü, yazılı ya da elektronik yöntemlerle kişisel verileriniz, özel nitelikli kişisel veriler de dahil olmak üzere aşağıda belirtilen yöntemlerle toplanabilir;

 • Elektronik ya da fiziki olarak doldurduğunuz üyelik formu,
 • İnternet sitelerimize üyelik veya giriş sırasında üye girişi yapmanızı sağlayan sosyal ağlar,
 • İnternet sitelerimiz veya üçüncü kişilere ait internet sitelerinde yer alan, bizimle iletişime geçmek üzere doldurduğunuz iletişim formları,
 • Çevrim içi alışveriş uygulamaları, sizi tanımak için kullanılan çerezler (cookies), mobil uygulamalarımız,
 • Şirketimiz ile imzalamış olduğunuz muhtelif sözleşmeler ile Şirketimize göndermiş olduğunuz elektronik postalar, faks ve mektuplar,
 • Şirketimiz adına veri işleyen yahut üyelik programı sürecinin herhangi bir safhasında şirketimize destek veren üçüncü kişi firma(lar),
 • Çalışanlarımız, müşteri hizmetleri kanallarımız,
 • Sosyal medya kanalları, Google vb. arama motorlarının kullanımı,
 • Üyelik sözleşmeleri ve sair diğer sözleşmeler, kampanyalar, başvurular, formlar, teklifler,
 • FUSKA SU nezdindeki fabrika, şube ve ofislerimizdeki veriler,
 • FUSKA SU tarafından gerçekleştirilen fuar, etkinlik, pazar araştırması gibi faaliyetlere katılım sağlayan katılımcılardan elde edilen bilgiler ile basın yayın organları, yerel yönetim mensuplarının web siteleri, FUSKA SU’ya ait blog, yarışma, anket, oyun, kampanya ve benzeri amaçlı kullanılan web sitelerinden elde edilen bilgiler
 • Çalışan adaylarının özgeçmiş bilgilerinin elden teslimi veya elektronik formatta beyan ettiği her türlü kişisel veri, insan kaynakları alanında faaliyet gösteren firmalar aracılığı ile elde edilen temel kişisel iletişim bilgileri, geçmiş iş deneyimi, yetenek ve becerileri, referans bilgileri,
 • Telefon görüşmeleri ve kayıtları, e-posta yazışmaları gibi her türlü iletişim kanalı üzerinden FUSKA SU ürünlerini kullanan müşteri ile FUSKA SU ürünlerini kullanacak olan müşteri adaylarına ait temel iletişim bilgileri

5. KVKK Kapsamında Veri Sahibinin Sahip Olduğu Haklar Nelerdir?

KVKK uyarınca FUSKA SU’ya başvurarak kişisel verileriniz hakkında aşağıdaki haklarınızı kullanabilirsiniz:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Bu kapsamda FUSKA SU’ya iletilen talepler en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kaleme aldığınız ıslak imzalı dilekçenizi Güldibi Mah. Gündoğdu Cad. No.28 Sapanca/SAKARYA adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile elden şahsen, noter kanalıyla veya ilgili formu fuskasu@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

6. Kişisel Verileri Saklanma Süremiz Ne Kadar?

KVK Kanunu uyarınca, KVK Kanun’ u ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler re’sen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir. Bu hüküm kapsamında FUSKA SU elde ettiği kişisel verileri işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkmasından itibaren silecek, yok edecek veya anonim hale getirecektir.